cheryl.jpg (79144 bytes)

davegodlove_edited.jpg (79670 bytes)

   gail_edited.jpg (104641 bytes)

georgia_edited.jpg (94054 bytes)

haleynewcomer_edited.jpg (139513 bytes)

jeffstone_edited.jpg (84955 bytes)

karen_edited.jpg (85072 bytes)

kim_edited.jpg (73185 bytes)

kitchen_edited.jpg (84301 bytes)

linda-evelyn_edited.jpg (70856 bytes)

maurice-evan_edited.jpg (93354 bytes)

pat_edited.jpg (55454 bytes)

richard_edited.jpg (72624 bytes)

stephanie-pooka_edited.jpg (71038 bytes)

tim-amy_edited.jpg (64999 bytes)

tom_edited.jpg (88267 bytes)

Strider Christmas Party 2004